Všechny příkazy v MS-DOS

Seznam příkazů příkazové řádky jsem exportoval z nápovědy cmd. V další části je kompletní instrukční sada MS-DOSu verze 6.22. Tuto instrukční sadu jsem rovněž opsal, ale již ne z nápovědy, ale ze skvělé knihy Tomáše Baránka – “Kompletní referenční průvodce” (rok vydání 1994)

Interní příkazy x Externí příkazy

Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.

Instrukční sada příkazové řádku ve Windows XP

Chcete-li získat další informace o příkazu, zadejte příkaz HELP název_příkazu.
ASSOC  Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
AT    Naplánuje běh příkazů a programů v počítači.
ATTRIB  Zobrazí nebo změní atributy.
BREAK  Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu CTRL+C checking.
CACLS  Zobrazí nebo změní seznam ACL souborů.
CALL   Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD    Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHCP   Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR  Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
CHKDSK  Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS   Vymaže obrazovku.
CMD   Spustí novou instanci příkazovho řádku systému Windows.
COLOR  Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP   Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální jednotku.
COPY   Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
DATE   Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL   Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR   Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DOSKEY  Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet makra.
ECHO   Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo
     vypnuto.
ENDLOCAL Konec lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
ERASE  Vymaže jeden nebo více souborů.
EXIT   Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC    Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí rozdíly.
FIND   Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR   Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT  Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FTYPE  Zobrazí nebo změní typ souboru, použitý v přidruženích rozšíření.
GOTO   Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání instrukcí v označeném
     řádku dávkového souboru.
GRAFTABL Povolí zobrazování sady rozšířených znaků v grafickém režimu.
HELP   Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
IF    Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě podmínky.
LABEL  Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
MD    Vytvoří složku.
MKDIR  Vytvoří složku.
MODE   Konfiguruje systémové zařízení.
MORE   Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE   Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
PATH   Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání spustitelných souborů.
PAUSE  Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
POPD   Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky, uloženou příkazem PUSHD.
PRINT  Vytiskne textový soubor.
PROMPT  Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD  Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD    Smaže složku.
RECOVER Obnoví čitelné informace z chybného nebo poškozeného disku.
REM   Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru CONFIG.SYS.
REN   Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME  Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE Přepíše soubory.
RMDIR  Smaže složku.
SET   Zobrazí, nastaví, nebo smaže nastavení prostředí systému Windows.
SETLOCAL Začátek lokalizačních změn prostředí v dávkovém souboru.
SHIFT  Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém souboru.
SORT   Setřídí vstup.
START  Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST  Přiřadí písmenu jednotky cestu.
TIME   Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE  Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE   Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
TYPE   Zobrazí obsah textového souboru.
VER   Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY  Určuje, zda má systém Windows kontrolovat správnost zapsání souborů.
VOL   Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY  Kopíruje soubory a stromy složek.

Instrukční sada MS-DOS 6.22

interní příkazy
Příkazy pro práci se soubory COPY kopíruje soubory DEL maže soubory REN provádí přejmenování souboru TYPE vypíše obsah (textového) souboru Příkazy pro práci s disky a adresáře DIR vypíše obsah adresáře CD nastaví pracovní adresář (přepne do pracovního adresáře) MD vytvoří adresář RD vymaže prázdný adresář Příkazy pro práci s datem a časem DATE čte a nastavuje systémové datum TIME čte a nastavuje systémový čas Obecné řídící a konfigurační příkazy BREAK nastavuje způsob přerušení programu klávesami Ctrl-Break (Ctrl+c) CHCP nastaví kódovou stránku používané tabulky znaků CLS maže obsah textové obrazovky CTTY vybírá standardní zařízení počítače pro vstupně/výstupní operace EXIT ukončuje činnost stávajícího interpretu příkazů a vrací řízení na vyšší úroveň interpretu LH načte program do horní paměti (upper memory) VER zobrazí číslo aktuálně používané verze systému MS-DOS VERIFY zapíná kontrolu ověřování správnosti při jakýchkoliv přenosech souborů VOL zobrazí jméno disku a jeho sériové číslo Proměnné prostředí a příkaz pro práci s nimi PATH Proměnná PATH (cesta) viz.dole PROMPT Proměnná PROMPT (výzva) definuje způsob zobrazení výzvy operačního systému v příkazové řádce SET definuje proměnné prostředí, zobrazuje je a přiřazuje jim hodnoty. Příkazy pro činnost dávkových souborů CALL, FOR, GOTO, IF, REM, SHIFT o nich až dále

Externí příkazy
Příkazy pro práci se soubory a adresáři: MOVE Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře UNDELETE Obnovuje vymazané soubory XCOPY Kopíruje celé adresářové struktury REPLACE Řídí nahrazování souborů ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů TREE Zobrazuje adresářový strom disku DELTREE Maže celé adresářové stromy RESTORE Obnovuje soubory uložené příkazem BACKUP z dřívějších verzí DOSU FC Porovnává obsah souborů MSBACKUP Zálohuje soubory a adresáře SUBST Vytváří umělý, virtuální disk SHARE Definuje podmínky pro sdílení a zamykání souborů EDIT Spouští jednoduchý textový editor EXPAND Rozbaluje soubory Příkazy pro práci s diskem FORMAT Formátuje disk nebo disketu FDISK Připravuje médium k formátování UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním LABEL Připravuje disku jméno SYS Vytváří systémový disk DISKCOPY Kopíruje celé disky DISKCOMP Porovnává obsahy disků CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku SCANDISK kontroluje a opravuje chyby na disku SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť (cache) disku DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku DRVSPACE Komprimuje disk Příkazy pro práci s pamětí MEM Zkoumá obsah paměti počítače MEMMAKER Optimalizuje využití paměti LOADFIX Načítá program do horních 64 kB paměti Klávesnice a obrazovka, národní nastavení DOSKEY Umožňuje editaci příkazové řádky a tvorbu příkazových maker KEYB Zapíná na klávesnici národní sadu znaků GRAPHICS Podporuje tisk obrazovky na různých tiskárnách COUNTRY Instaluje národní podporu Periférie a komunikace MODE Nastavuje základní komunikační parametry rozhraní PRINT Definuje parametry tisku a řídí tisk na pozadí MSCDEX Instaluje rozhraní pro jednotku CD-ROM INTERLNK Instaluje podporu komunikace dvou počítačů po LPT nebo COM INTERSVR Stejné jako předchozí, akorát na straně serveru Ostatní externí příkazy a programy MSD Diagnostický test počítače MORE Systémový filtr, pauzující výpisy po obrazovkách FIND Systémový filtr, nalézá řetězce SORT Systémový filtr, třídí výstupy POWER Snižuje spotřebu energie procesoru MSAV Antivirový program DEBUG Ladicí a programovací prostředek QBASIC Programovací jazyk QuickBASIC VSAFE Rezidentní antivirový program HELP Nápověda MS-DOSu FASTHLEP Stručná nápověda MS-DOSu FASTOPEN Ukládá informace o otevřených souborech do paměti, zrychluje tak přístup k nim. SETVER Nastavuje verzi operačního systému pro korektní programy CHOICE Poskytuje uživateli výběr z více odpovědí Programová podpora Microsoft Windows MWAVTSR, MWBACKUP, MWAB, SMARTMON, MWUNDEL - nyní už zbytečné

Path

Path definuje cesty, ve kterých bude příkazová řádka hledat spustitelné soubory. Např. příkaz format je uložen v adresáři C:\Windows\System32, ale i když se nalézáte v kořenovém adresáři disku, přesto se format spustí. To je definováno právě příkazem PATH. Cesta C:\>PATH C:; C:\Windows; C:\Windows\System32; C:\moje_slozka znamená, že po napsání externího příkazu bude nejdříve prohledáván kořenový adresář disku, poté složka C:\Windows, poté složka C:\Windows\System32 a nakonc C:\moje_slozka.